Сергеи Аршба, Леон иорден акавалер

12.08.2019

Сергеи Аршба аполковник, Аҧсуа ар ркомандир, Леон иорден акавалер, амилаҭтә-хақәиҭратә ҵысреи Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьреи рветеран.